eUPRAVA

Banner
Banner

Ovaj je dokument prihvaćen na Opštoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. decembar 1989. i danas predstavlja najprihvaćeniji međunarodni dokument o ljudskim pravima ikada donesen.

Gotovo sve države sveta, a među njima i Hrvatska, potpisale su Konvenciju i time se obavezale na pridržavanje njenih odredbi.

Prema Konvenciji o pravima deteta ”dete” je svaka osoba mlađa od 18 godina, odn. do punoletnosti..


OPŠTA NAČELA KONVENCIJE:

- Načelo nediskriminacije – deca ne smeju trpeti diskriminaciju, tj. ona imaju prava nezavisno od rase, boje kože, polu, jeziku, veri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom poreklu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu deteta, roditelja ili njegovog usvojitelja

- Načelo života i razvoja – deca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, spoznajni, društveni i kulturni

- Načelo dobrobiti – pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utiču na dete, najvažnija mora biti dobrobit deteta. To se odnosi na odluke vlade, upravnih i zakonodavnih tela, te na odluke roditelja

- Načelo aktivnosti – deci treba omogućiti da aktivno učestvuju u rešavanju svih pitanja koja utiču na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo iskazati svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir

DEČIJA PRAVA OBUHVATAJU:

GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE DECE

Svako dete ima pravo na:

- ime i nacionalnost

- slobodu izražavanja

- zaštitu od uskraćivanja identiteta

- privatnost

- slobodu mišljenja, savesti i verskog opredeljenja

- slobodu udruživanja i mirnog okupljanja

- informacije iz različitih izvora

- zaštitu od mučenja ili drugih okrutnih, nehumanih oblika ponašanja

- zaštitu od zakonski neutemeljenog hapšenja ili uskraćivanja slobode

PRAVA DECE NA POSEBNU ZAŠTITU

Svako dete ima pravo na posebnu zaštitu:

- u posebnim situacijama poput oružanog sukoba ili kada su deca odvojena od porodice ili kuće

- kada je dete u sukobu sa zakonom u situacijama iskorištavanja (radno iskorištavanje dece, korištenje narkotika, seksualno - iskorištavanje ili zlostavljanje, prodaja, otmice..)

- kada se radi o diskriminaciji bilo koje vrste

PRAVA DECE NA OBRAZOVANJE, ODMOR I KULTURNE AKTIVNOSTI

Svako dete ima pravo na:

- besplatno osnovnoškolsko obrazovanje

- mogućnost srednjoškolskog obrazovanja i stručne obuke

- obrazovanje koje u najvećoj mogućoj meri razvija detetovu osobnost, talente, mentalne i telesne sposobnosti

- odrastanje i obrazovanje koje neguje poštivanje detetove porodice, kulturnog identiteta i jezika, njegove zemlje i prirodnog okruženja

- odrastanje i obrazov. u duhu razumevanja, mira, tolerancije i jadnakopravnosti

- odrastanje, igru i učestvovanje u kulturnim i umetničkim aktivnostima

- uživanje kulturnog identiteta, vere i upotrebu maternjeg jezika

PRAVA DECE I NJIHOVIH PORODICA

Svako dete ima pravo na:

- život sa svojim roditeljima ili zadržavanje veze s njima ako je odvojeno od bilo kojeg roditelja

- prelazak državne granice radi susreta s roditeljima i spajanje razdvojenih porodica

- primanje drugih oblika pomoći ako se ne može zadržati porodično okruženje

- siguran sistem usvajanja

- zaštitu od otmice

- zaštitu od roditeljevog ili usvajačevog zanemarivanja ili zlostavljanja


PRAVA DECE NA ZDRAVLJE I SOCIJALNU POMOĆ

Svako dete ima pravo na:

- život i razvoj

- odgovarajući životni standard

- najviši mogući standard zdravlja i delotvorna zdravstvene usluge

- posebnu pomoć, ako se radi o detetu s posebnim potrebama, koja mu osigurava - dostojanstvo, potiče samostalnost i olakšava aktivno učestvovanje u zajednici

- društvenu sigurnost i usluge socijalne pomoć

Zbog svih ovih dečjih prava:

- Razgovarajte s detetom!

- Slušajte dete!

- Pokažite detetu da ga volite!

- Imajte poverenje u njega!

- Dajte detetu priliku da donosi odluke!

- Postavite jasna pravila!

- Omogućite mu da samo rešava probleme kojima je doraslo!

- Omogućite detetu da preuzme odgovornost!

- Često pohvalite dete!

- Vodite računa o tome kako kritikujete dete!

- Ne očekujte od deteta savršenstvo!

- Napadajte problem a ne dete!

- Učite dete optimizmu!

- Ponašajte se prema detetu s poštovanjem!

- Budite detetu dobar model!

- Ne upoređujte dete s drugom decom!

- Podstaknite dete da pomaže drugima!   …..i….

UČINITE DA PRAVA DETETA POSTANU DELOM ŽIVOTA VAŠEG I SVAKOG DRUGOG DETETA!

Ali ne zaboravite na svoja, roditeljska prava, jer

- svaki roditelj ima pravo na svoju osobnost, slobodno vreme, prijatelje, ljubav, zabavu… i zato:

- pohvalite sebe, ako to već ne čine drugi i usudite se biti srećni!

- klonite se mrzovoljnih ljudi i pobegnite od večnih nezadovoljnika!

- deset minuta dnevno ne činite ništa – imate pravo na odmor!

- odvojite vreme samo za sebe – vaše su potrebe važne kao i potrebe svih ostalih!