eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО МЕСТО РЕАЛНОГ ПРОГРАМА

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе. За дете, програм се манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања. Кроз односе које успоставља са одраслима и вршњацима, дете доживљава и сазнаје свет око себе. У њима се подржава добробит и делање детета, што покреће његов развој и учење. Програм није унапред писани документ већ се гради и кроз заједничко учешће свих учесника, обликује културом вртића, породице и локалне заједнице и ширег друштвеног контекста и плански и промишљеним деловањем васпитача заснованим на концепцији Основа програма прешколског васпитања и образовања.

Основе програма прешколског васпитања и образовања "Године узлета" заснивају се на теоријско-вредносним полазиштима о томе како видимо дете, какав вртић желимо и у какво предшколско васпитање и образовање верујемо. Циљеви предшколског васпитања и образовања проистичу из горе наведених полазишта и односе се на све актере васпитно-образовног процеса: децу, породицу, васпитаче, стручне сараднике и друге актере праксе.

Програм није готов модел који се директно примењује у пракси. Он је оквир који садржи основне вредности и начела, која се конкретизују у специфичном контексту. То се постиже кроз заједничко учешће, сагледавање и уважавање интереса и перспектива деце и одраслих у породици, вртићу и непосредном окружењу. Циљ предшколског васпитања и образовања у односу на дете је подршка добробити детета.


ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

Предшколска установа ,,Дечја радост“ је државна установа, која обезбеђује остваривање следећих функција предшколског васпитања и образовања:

 • Васпитно-образовну функцију
 • Превентивно-здравствену функцију
 • Социјалну функцију и
 • Исхрану деце.

Целовитост реализације ових функција се обезбеђује кроз следеће облике рада са децом:

 • целодневни боравак - јаслице - за децу од 6 месеци до 3 године,
 • целодневни боравак - вртић - за децу од 3 године до поласка у школу,
 • полудневни боравак у трајању до 6 сати - за децу пред полазак у школу.ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

 • Редовни програм
 1. Програм неге и васпитања деце узраста до три године,
 2. Програм предшколског васпиања и образовања деце од три до укључења у програм припреме за школу,
 3. Припремни предшколски програм,
 • Различити облици и програми васпитно-образовног рада, настали су због потреба и интересовања деце и родитеља, али и на основу промишљања васпитно-образовне праксе стручних сарадника, којима је увек на првом месту дете и добробит за његов развој. У ову групу програма спада: програм адаптације, креативне ликовне радионице, програм превенције и интервенције говорних тешкоћа, еколошки програм, здрав вртић, летњи програм, школица спорта, школица енглеског језика програм плесних активности, једнодневни излети и зимовање.О овоме више на ОВОЈ страни.
 • Други облици рада и услуга, имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности и одмор деце. Овде спадају следећи облици рада: вашар у вртићу, представе за децу у реализацији чланова установе, дечија недеља, покладне игре за белу недељу, интерактивне изложбе, позоришне представе у позориштима и вртићу, концерти, посете библиотеци, биоскопу и спортским клубовима.Детаљније на ОВОЈ страни.
 • Програм инклузивног образовања, у Установи има за циљ да, укључи сву децу којој је потребана додатна образовна помоћ и да обезбеди једнако право на образовање.
 • Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, има као општи циљ унапређивање квалитета живота деце у предшколској установи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање деце.
 • Сарадња са породицом-Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност,професионалном односу према информацијама добијеним од родитеља, поштовању приватности породице.
 • Сарадња са друштвеном средином-Установа остварује срадњу са јавним организацијама, месним заједницама, стручним, културним, хуманитарним, просветним, здравственим и другим установама и предузећима у Свилајнцу, струковним удружењима васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника. Сарадња се остварује и са другим предшколским установама, нарочито из поморавског округа.
 • Манифестације,
 • Програм социјалне заштите,
 • Праћење и вредновање оствареног предшколског програма,

ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

 • Редовни програм
 1. Програм неге и васпитања деце узраста до три године,
 2. Програм предшколског васпиања и образовања деце од три до укључења у програм припреме за школу,
 3. Припремни предшколски програм,
 • Различити облици и програми васпитно-образовног рада, настали су због потреба и интересовања деце и родитеља, али и на основу промишљања васпитно-образовне праксе стручних сарадника, којима је увек на првом месту дете и добробит за његов развој. У ову групу програма спада: програм адаптације, креативне ликовне радионице, програм превенције и интервенције говорних тешкоћа, еколошки програм, здрав вртић, летњи програм, школица спорта, школица енглеског језика програм плесних активности, једнодневни излети и зимовање.ÂÂÂÂÂÂÂÂ О овоме више на ОВОЈ страни.
 • Други облици рада и услуга, имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности и одмор деце. Овде спадају следећи облици рада: вашар у вртићу, представе за децу у реализацији чланова установе, дечија недеља, покладне игре за белу недељу, интерактивне изложбе, позоришне представе у позориштима и вртићу, концерти, посете библиотеци, биоскопу и спортским клубовима. Детаљније на ОВОЈ страни.
 • Програм инклузивног образовања, у Установи има за циљ да, укључи сву децу којој је потребана додатна образовна помоћ и да обезбеди једнако право на образовање.
 • Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, има као општи циљ унапређивање квалитета живота деце у предшколској установи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање деце.
 • Сарадња са породицом. Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност,професионалном односу према информацијама добијеним од родитеља, поштовању приватности породице.
 • Сарадња са друштвеном средином. Установа остварује срадњу са јавним организацијама, месним заједницама, стручним, културним, хуманитарним, просветним, здравственим и другим установама и предузећима у Свилајнцу, струковним удружењима васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника. Сарадња се остварује и са другим предшколским установама, нарочито из поморавског округа.
 • Манифестације,
 • Програм социјалне заштите,
 • Праћење и вредновање оствареног предшколског програма,