eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Стални чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су директор установе и стручни сарадник-педагог. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има следеће надлежности:

  • стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада и материјално-техничких услова у установи;
  • прати остваривање предшколског програма;
  • стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
  • стара се о развоју компетенција;вреднује резултате рада васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника;
  • прати и утврђује резултате рад деце;
  • прати иновације у васпитању и образовању;
  • предлаже мере за унапређење квалитета;
  • прати објављивање конкурса за учешће у пројектима и припрема пријаве за исте;