eUPRAVA

Banner
Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Сарадња са родитељима

Print PDF

Унапређивање сарадње са породицом и њено активно укључивање у живот и рад вртића, јесте један од приоритетних задатака у раду наше Установе.

Предшколска установа и предшколски програм доприносе подизању општег квалитета живљења тако што: задовољава потребе породице и њене циљеве и омогућава учешће родитеља у обликовању програма, кроз информисање путем учешћа, присуства и организовања активности за родитеље. Установа ствара користи за дете јер омогућава континуитет породичног и институционалног васпитања, лакша адаптација деце и боље прихватње вртића, а и корист за родитеље, јер упознају своје дете ван породичног контекста.

Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност, професионалном односу према информацијама добијеним од родитеља, поштовању приватности породице.

 

Облици сарадње са породицом

Непосредна комуникација васпитача и родитеља - посета вртићу, разговор у време довођења и одвођења, индивидуални разговори.

Писана комуникација - панои, кутак за родитеље, поруке, брошуре, портфолио, индивидуалне белешке о деци.

Учешће родитеља у раду са децом- у договору са васпитачем/сестром родитељ може бити укључен као реализатор неких активности, као сарадник васпитачу у реализацији активности или да пружи подршку детету у процесу адаптације, као и у организацији различитих манифестација.

Родитељски састанци – са циљем упознавања родитеља са животом и радом вртића, тематски састанци („Адаптација“, „Припрама деце за полазак у школу“, „Васпитни стилови родитеља“...)

Посебан вид укључивања родитеља у живот и рад Установе је кроз рад Савета родитеља. Своје представнике родитељи имају и у Упртавном одбору Установе. Такође су чланови неких тимова Установе, као што је Актив за развојно планирање,Тим за самовредновање и Тим за заштиту деце од  дискриминације, насиља , злостављања и занемаривања.