eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Тим за самовредновање има најмање пет чланова и то представника стручних органа, Савета родитеља, локалне самоупаве и органа управљања установе. Тим за самовредновање у оквиру своје надлежности:

  • обезбеђује услове за спровођење самовредновања,
  • припрема годишњи план самовредновања и у оквиру њега утврђује предмет самовредновања који представља једну или више области вредновања дефинисаних стандардима квалитета рада установа, предвиђене активности, временску динамику, носиоце и исходе активности, инструменте и технике самовредновања,
  • прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података,
  • сачињава извештај о самовредновању.

Чланове тима за самовредновање именује директор установе и учествује њговом раду. Мандат Тима за самовредновање траје годину дана и дужан је да о свом раду води одговарајућу евиденцију.