eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Тим чине васпитач, стручни сарадник, сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ детету, на предлог родитеља, односно старатеља. Tим за нклузивно образовање поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:

  • доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
  • учествује у изради програма васпитања и образовања;
  • утврђује предлог индивидуалног образовног плана за децу којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању;
  • израђује пројекте који су у вези инклузивног образовања;
  • прати реализацију плана рада и индивидуалног образовног плана.

Чланове тима за инклузивно образовање именује директор установе на годину дана, а о свом раду води одговарајућу евиденцију.