eUPRAVA

Banner
Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Боравак у вртићу се обезбеђује кроз следеће облике рада са децом:

 • целодневни боравак - јаслице - за децу од 6 месеци до 3 године,
 • целодневни боравак - вртић - за децу од 3 године до поласка у школу,
 • припремни предшколски програм - за децу пред полазак у школу od 5,5 do 6,5 godina.

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ

Рад са децом узраста од три до пет и по година одвија се према Основама програма предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу. Основе програма заснивају се на хуманистичком схватању развоја детета, које наглашава унутрашње снаге детета на које се ослања приликом деловања на његов развој и средину која подстиче испољавање тих снага.

Општи циљ предшколског васпитања и образовање је да дете открива и упозна себе, да развија односе и стиче искуства и сазнања о другим људима и да сазнаје свет око себе и развија начине деловања на њега.


У Установи се програм васпитно образовног рада реализује Основе програма "Године узлета". Управцу система васпитања и акционом развијању програма зависно од интересовања деце.

Централне идеје програма су: отворени систем васпитања, интерактиван начин развијања програма, индивидуализација рада са децом, учење као конструкција знања, унутрашња мотивација као основ учења на раним узрастима, самосталност и аутономија детета као централна вредност, васпитач као креатор програма, интензивна, сарадња са окружењем.

Извори садржаја и активности рада с децом су:

 • социокултурни системи (наука и техника, саобраћај, спорт, уметност, рад и производња, технологија друштвене и др. делатности),
 • системи комуникације и симболизације (садржаји који деца срећу на ТВ, радију, видео медијима, позоришту, плакатима, новинама, интернету, литератури...),
 • традиција и прошлост (различити обичаји, фолклор, историја, религија, и др.),
 • непосредан практичан живот који децу окружује (искуства која су последица живота у заједници, породици, групи вршњака, дечја питања, активности деце, продукти, понашања деце итд.
 • вредносни системи (садржаји добијени преко циљева које програм наглашава и задатака које је васпитач одабрао да би код деце створио одређену вештину или реализовао неку од заједничких идеја програма)

Поред флексиблно постављеног ритма живљења јако је важно планирати не само делове дана у којима се догађа '' учење у ужем смислу'' већ и све друге активности најразличитијег типа: активности неге, активности у којима деца прихватају неке обавезе и улоге у неговању средине и заједнице, рекреативне активности, интеракцијске активности, активности у које се укључују родитељи, активности које се одвијају у природи, активности упознавања локалне средине, активности истраживања и експериментисања, активности везане за традицију и сусрет деце са културним добрима, стваралачке и продуктивне активности деце, психолошке активности. Oрганизацији физичког простора je флексибилно.

Тежи се индивидуализацији у раду од индивидуално прилагођених циљева, преко разноврсне понуде начина рада, облика рада, средстава, материјала, темпа и сл. до очекивања која су прилагођена сваком поједином детету, његовим потребама, могућностима, стилу и темпу учења и доминантном начину комуникације.

Осим садржаја за које сама деца испоље интересовања, васпитачи посебно бирају оне за које сматрају развојно корисним и подстицајним за децу. Труде се да их представе на привлачан начин како би деца била мотивисана да се баве њима кроз активности које их подстичу да самостално откривају, размишљају, закључују, упоређују, стварају, представљају, комбинују, проверавају, конструишу, креирају и сазнају.


Циљеви васпитно-образовног рада и задаци васпитача

 • Установа васпитава читавим својим устројством и није место за припрему него за стварни живот деце, где се стичу разноврсна искуства кроз разнолике активности. Да би били развојно значајни за дете, квалитети и утицаји средине треба да буду пробрани, сређени, згуснути и наглашени и наравно разноврсни и искуствено осмишљени.
 • Васпитач обезбеђује деци физичку, емоционалну и менталну сигурност и највећу могућу слободу унутар граница, које гарантују безбедност.
 • Васпитач сарађује са дечјим родитељима.
 • Однос према деци је дефинисан стилом васпитача и начином на који он доживљава себе и своју улогу, како види дете и на који начин са њим комуницира.
 • Васпитач утиче на развој и учење детета.
 • Обезбеђује деци разне врсте учења:
 • Подстиче дечју имагинацију и негује љубав према истини. Гради и проширује речник деце, развија способност комуникације, формира појмове и подстиче дете да своје знање изрази кроз различите медијуме свих уметности.
 • Подстиче развој флексибилне структуре мишљења и понашања деце кроз еманциповање од ауторитета одраслог и критичко проверавање постојећег, како би отишли даље од датог и створили нешто ново и оригинално.